De gemeente Buggenhout wenst zich te laten begeleiden bij de opmaak van een ruimtelijk beleidsplan en is hiervoor op zoek naar een inspirerend ontwerpbureau.

“De gemeente wenst een open planproces te voeren met alle relevante actoren om mee na te denken over de toekomst van de gemeente”, zegt schepen Geert Hermans (CD&V). “Deze doelstellingen wil de gemeente waarmaken door een actief beleid te voeren dat inzet op het concentreren van alle harde ontwikkelingen binnen het bebouwd weefsel. Verhogen van het ruimtelijk rendement binnen de bebouwde footprint is dus het uitgangspunt, maar met aandacht voor de draagkracht van de omgeving. Dit is een uitdagende denkoefening omdat bewoners te kennen hebben gegeven dat kernversterking en verdichting in de dorpskernen niet ten koste mag gaan van de eigen identiteit. Je eigen dorp voor altijd is dan ook het opzet van dit beleidsplan ruimte. Het beleidsplan moet bepalen hoe Buggenhout er zal uitzien binnen 20 jaar. Buggenhout gaat voor een landelijke open gemeente waarbij het groene karakter verstevigd wordt en waarbij er ruimte is voor duurzaam ondernemerschap.”

De gemeente wil het open planproces op te starten in de loop van 2021 om te komen tot een goedgekeurd ‘beleidsplan ruimte Buggenhout’ in 2023. “De gemeente wil bij de verdere uitwerking van het beleidsplan ruimte inzetten op het presenteren van documenten die zo leesbaar mogelijk zijn voor een breed publiek. Zij wil nagaan op welke wijze de ‘sense of urgency’ om een ander ruimtelijk beleid te voeren, op een professionele manier kan worden overgebracht bij alle betrokken actoren. In het kader van het open communiceren, wenst de gemeente een platform op te zetten waarbij architecten, grondeigenaars en mogelijke geïnteresseerde projectontwikkelaars op een eenvoudige manier inzicht krijgen in de ruimtelijke beleidskaders welke relevant zijn voor de desbetreffende gronden.”

Om dit beleidsplan op te stellen, wordt een participatief proces doorlopen waarbij de inwoners zullen betrokken worden evenals de verschillende relevante adviesraden. “Om een studiebureau aan te duiden, wordt een mededingingsprocedure met onderhandeling uitgeschreven dat bestaat uit een aantal stappen. Op deze manier willen we een studiebureau aanduiden dat werkt op maat van Buggenhout.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)