Noodfonds voor cultuur, jeugd en sport

Het voorbije jaar zijn door de corona crisis de sectoren cultuur, jeugd en sport in onze gemeente zeer hard getroffen. Vele prachtige culturele initiatieven werden uitgesteld of zelfs afgelast. Het jeugdwerk moet voortdurend bij schakelen en hun werking aanpassen aan de nieuwe maatregelen. Ook voor de sportclubs waren het moeilijke tijden door competities die niet zijn kunnen doorgaan.

Om de vrijetijdssectoren een duwtje in de rug te geven,besliste de Vlaamse Regering om in 2020 eenmalig 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen.Voor Hamme kwam dit op 255.291,00euro. De bevoegde schepenen, in samenspraak met de gemeentelijke vrijetijdsdiensten en de adviesraden, hebben de voorbije maanden hard gewerkt aan een billijke verdeling over de drie sectoren heen. Elke sector krijgt 85.097,00euro.

Deze bedragen worden als volgt verdeeld:

Cultuur

 • Cultuurverenigingen
  De erkende culturele verenigingen aangesloten bij de cultuurraad krijgen een verdubbeling van hun jaarlijkse subsidie. Met deze extra subsidies die zij krijgen, kunnen enerzijds de extra kosten die noodzakelijk waren om terug te kunnen opstarten, gedekt worden. Daarnaast zijn er heel wat activiteiten niet kunnen doorgaan en hebben ze daardoor ook minder inkomsten. De extra subsidies vangen dit voor een deel op. De cultuurverenigingen ontvangen ook een extra forfaitair bedrag specifiek voor de aankoop van veiligheidsmateriaal voor de extra maatregelen die ze moeten treffen op vlak van covid-19.
 • Carnavalsverenigingen
  Aangezien ook deze verenigingen hard getroffen zijn door het wegvallen van de carnavalstoet in Kastel in 2021 en de Wuitensfeesten zowel in 2020 als 2021,krijgen ook zij een vergoeding zodat hun werking verder kan gegarandeerd worden in 2022. Deze verdeling zal gebeuren via het Wuitenskomitee (Hamme) en het Carnavalscomité Moerzeke en Kastel.
 • Extra acties
  Naast het verenigingsleven wou het lokaal bestuur ook nieuwe culturele initiatieven ondersteunen die naar aanleiding van de covid-19-crisis opgezet werden (o.a project Hamme Herleeft, Zomerconcerten Rotahoeve, retrocinema café De Vier Gekroonden, aanbrengen raamtekeningen woonzorgcentra, ...). Ook de bedanking naar de vrijwilligers toe voor het verdelen van de mondmaskers wordt door het lokaal bestuur als één van de extra acties gezien.
 • Bibliotheek
  Om de bibliotheek terug op een veilige manier voor de inwoners te openen werden er extra maatregelen getroffen. Deze kosten werden verhaald op het noodfonds.
 • Cultureel centrum Jan Tervaert
  Net als de bibliotheek heeft het cultureel centrum extra maatregelen moeten treffen om op een veilige manier terug open te gaan(hygiënemaatregelen, extra inzet van vrijwilligers,...).
  Bovendien hebben zij de voorbije zomer een extra cultureel aanbod uitgewerkt
  (wandelzoektocht, open luchtfilm,...). Tot slot zal dit budget gebruikt worden om voorstellingen die geannuleerd werden gedurende het voorbije en het nieuwe cultureel seizoen financieel te ondersteunen.

Jeugd

De maatregelen voor jeugdwerk situeren zich binnen 5 werkdomeinen van ons lokaal jeugdwerk:

 • Jeugdbewegingen
  D
  e erkende jeugdbewegingen zullen bovenop hun jaarlijkse subsidie nog eens dubbel dit bedrag krijgen. Dit om extra kosten omwille van de corona maatregelen te dekken en om misgelopen inkomsten van activiteiten op te vangen. Daarnaast voorziet het lokaal bestuur hygiënepakketten voor al deze werkingen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen
 • Jeugdhuizen
  Het lokaal bestuur voorziet extra financiële ondersteuning voor alle erkende jeugdhuizen. Daarnaast wordt voor de professionele werking met beroepskrachten (jeugdhuis ’t Klokhuis) extra materiële ondersteuning voorzien om er voor te zorgen dat er maximaal aanbod kan gerealiseerd worden op een veilige manier.
 • Speelpleinwerking
  Het lokaal bestuur heeft ter aanvulling van het bestaande speelpleinwerk, dat gezien de maatregelen gedwongen was maar een beperkt aanbod aan te bieden, gezorgd voor een eigen eenmalige werking georganiseerd door de gemeentelijke jeugddienst.
 • Jeugdwelzijnswerk
  H
  et lokaal bestuur voorziet de nodige middelen aan vzw Habbekrats om tijdelijk extra personeel in te schakelen om structureel risicogroepen te bereiken in deze moeilijke tijden. Door extra personeel in te schakelen kan er meer vindplaatsgericht gewerkt worden om doelgroepen te bereiken die het extra moeilijk hebben. Daarnaast voorziet het lokaal bestuur ook hier de nodige materiële ondersteuning
 • Niet-georganiseerd jeugdwerk
  Het lokaal bestuur heeft aan alle kinderen een doe-boekje geschonken om de zomer te overbruggen met leuke, corona-veilige activiteiten. De jeugddienst zet kleinschalige initiatieven op voor specifieke doelgroepen met de nadruk op tieners die extra geraakt worden door deze crisis.

Sport

 • Sportclubs
  Het bedrag dat voor de sport voorzien is, wordt gedeeltelijk onder de clubs verdeeld volgens de beleids- en impulssubsidies die ze jaarlijks ontvangen. Zo krijgt elke club het subsidiebedrag dat ze in 2019 ontvingen, nogmaals uitbetaald.
 • Extra acties
  Het deel van het resterende bedrag, wordt toegewezen aan specifieke dossiers die door het schepencollege zijn goedgekeurd. Eén bedrag wordt nog overgehouden voor mogelijke noodzakelijkheden tijdens het voorbije najaar.

Het lokaal bestuur hoopt dat met deze ondersteuning het culturele leven, de jeugdwerking en het sportleven een extra duwtje in de rug krijgen om niet op te geven en zich de komende maanden in te blijven zetten op deze sectoren. De vrijetijdswerkingen zijn van groot belang als sociale motor in onze gemeente. De voorbije maanden heeft dit nog maar eens extra in de verf gezet.

Deze boodschap nemen we ook mee naar het nieuwe jaar. Het lokaal bestuur wenst dan ook alle verenigingen en organisaties te bedanken voor hun inzet en creativiteit de voorbije maanden!

We hopen in 2021 positief te blijven en het vrijetijdsleven opnieuw op volle toeren te kunnen laten draaien.

(Redactioneel: TROS_Radionieuws )