Het basishemelwaterplan voor Dendermonde werd goedgekeurd. Hierin wordt bepaald hoe er met hemelwater in de toekomst moet worden omgegaan.

“Een basishemelwaterplan is een gebiedsdekkende visie over hoe er met het hemelwater afkomstig van zowel onverharde als verharde oppervlakten vandaag en in de toekomst moet worden omgegaan. Dit heeft als doelstelling het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater, het verminderen van de negatieve gevolgen van overstromingen en het tegengaan van de negatieve gevolgen van droogte en de daling van de grondwatertafel. De grondwatertafel is de bovenzijde van de met water verzadigde zone in de bodem”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “In Dendermonde zijn de bestaande rioolstelsels nog in belangrijke mate van het gemengde type. Dit wil zeggen dat het afvalwater en het hemelwater nog samen worden afgevoerd naar het waterzuiveringsstation. Dit heeft tot gevolg dat de waterzuiveringsinstallatie verdund afvalwater dient te verwerken en daardoor minder efficiënt is. Daarnaast leidt dit bij hevige regenval tot het overstorten van vervuild hemelwater naar het oppervlaktewater en zo mogelijk tot overlast door overstromingen.”

“De gemengde rioolstelsels, de verstedelijking en de alsmaar toenemende verharding dragen bij tot een verminderde aanvulling van de grondwatertafel, wat verdroging met schade voor landbouw en natuur en een verminderde beschikbaarheid van grondwater voor drinkwaterproductie tot gevolg heeft. Deze uitdagingen worden daarenboven nog eens versterkt door de klimaatverandering. We worden geconfronteerd met een wijzigend neerslagpatroon. Voor Vlaanderen houdt dit in dat er meer neerslag verwacht wordt in de winter en minder in de zomer. Daarnaast neemt ook de intensiteit van de buien toe, waardoor buien met korte en intense neerslag worden afgewisseld door langere, drogere periodes”, zegt de schepen. “Een eerste basisprincipe om deze uitdagingen aan te gaan is het scheiden van afvalwater en hemelwater. Hierbij wordt voorzien in afzonderlijke afvoer voor afvalwater (droogweerafvoer of DWA) en hemelwater (regenwaterafvoer of RWA).”

Een tweede basisprincipe is het inzetten op een brongerichte aanpak voor dit hemelwater. “Deze omvat een getrapte strategie waarbij, in deze volgorde, ingezet wordt op het vermijden van verharding door bijvoorbeeld het ontharden van bestaande verharde oppervlakken, het opvangen en hergebruiken van hemelwater, het infiltreren, het bufferen en vertraagd afvoeren en in laatste instantie het lozen op een regenwaterafvoer voorziening. Dit principe wordt de ladder van Lansink genoemd voor het omgaan met hemelwater.”

(bron: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)