Provincie koopt 8,5 hectare bos voor natuurreservaat

De Provincie Oost-Vlaanderen gaat binnenkort over tot de aankoop van 8,5 hectare bos in Geraardsbergen. De Provincieraad verleende daartoe goedkeuring in de zitting van woensdag 18 november 2020.

De Provincie zal voor dit bosgebied een ambitieus natuurbeheerplan opmaken en wil het gebied laten erkennen als natuurreservaat.

"Met deze aankoop zetten we verder in op de ontwikkeling van topnatuur in Oost-Vlaanderen. We maken werk van de omvorming tot een klimaatrobuust bos met een hoge biodiversiteit. Tegelijk hebben we ook oog voor zachte recreatie zoals de mogelijkheid om te wandelen in dit prachtige groen kader."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur en Klimaat

Natte natuur, een waardevol instrument bij klimaatverandering

Het bosgebied ligt in de Geraardsbergse deelgemeente Idegem, recht tegenover provinciaal domein De Gavers. De Dender meandert als een blauwe ader tussen het recreatiegebied en het toekomstig natuurreservaat, dat gelegen is in het overstroombare gedeelte van de Dendervallei.

De Dender wordt hoofdzakelijk gevoed door afvoer van regenwater uit de ruime regio. Dat zorgt voor grote debietschommelingen naargelang de seizoenen. Het bos heeft een belangrijke functie als waterbuffer in zowel tijden van droogte als bij eventuele wateroverlast.

Van oorsprong behoort dit bos in Idegem tot een meersengebied, wat moeras of drassig land betekent. Natte natuur is – net als bos - bijzonder waardevol in de strijd tegen de klimaatopwarming door de capaciteit voor CO2-opslag. In een natte omgeving wordt het afbraakproces van planten vertraagd en zelfs stopgezet. Op die manier ontstaat een natuurlijke klimaatbuffer tegen het teveel aan CO2, een broeikasgas dat mee verantwoordelijk is voor de klimaatopwarming.

Meer biodiversiteit in een natuurlijk beheerd inheems bos

Het huidig bos bestaat vooral uit de aanplant van canadapopulier, es en zomereik en was tot nu privébezit. Het economische populierenhout was destijds nodig voor de inmiddels verdwenen luciferproductie in Geraardsbergen. Veel meer dan een particuliere eigenaar, kan een overheidsinstantie als de Provincie sterk inzetten op natuurbeheer en zo de ecologische waarde van het bos verhogen. De Provincie zal dit alluviaal (aangeslibd) gebied geleidelijk omvormen tot een inheems natuurlijk bos. Zo is er in een natuurlijk beheerd bos plaats voor dood hout dat een onmisbare bouwsteen is in het bosecosysteem. Er zullen ook poeltjes aangelegd worden als favoriete plek van allerlei amfibieën.

Een natuurlijk bos gaat geleidelijk over van bos naar open gebied door de aanleg van een soortenrijke bosrand met inheemse struiken en heesters zoals meidoorn. Inheemse boomsoorten zoals de zomereik en de diverse wilgensoorten zullen maximaal behouden blijven. Ook de cultuurpopulieren kunnen biologisch waardevol zijn, als hoge broed- of rustplaats voor de ooievaars die graag in het aanpalende Schendelbeke vertoeven. Door het creëren van open, lichtrijke plekken in het bos zal spontane bosontwikkeling meer kansen krijgen. Waar mogelijk zal ook bijkomend elzenbroekbos als biotoop van Europees belang ontwikkeld worden.

10% meer provinciale natuur tegen 2024

Met de aankoop investeert de Provincie Oost-Vlaanderen 212 000 EUR in bijkomende provinciale bossen. Op die manier werkt het provinciebestuur verder aan het realiseren van de ambitie in het bestuursakkoord om de provinciale natuur- en bosgebieden uit te breiden met minstens tien procent.

In het nieuwe provinciale bos zal ook zachte recreatie een plaats krijgen en komen bijkomende wandelmogelijkhedenSinds de coronacrisis is het belang van een heerlijke brok natuur in de buurt enorm toegenomen.

Het bos is momenteel nog niet toegankelijk voor het publiek.

(Redactioneel: Bron pers.oost-vlaanderen.be)